Privacy Statement

YOHS behandelt uw Persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. YOHS vindt het belangrijk u te informeren over de wijze waarop uw Persoonsgegevens door YOHS worden verwerkt en beveiligd.

In dit privacy statement vindt u meer informatie over welke Persoonsgegevens YOHS van u verwerkt, waar YOHS deze Persoonsgegevens voor gebruikt, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden YOHS deze Persoonsgegevens verwerkt, wanneer YOHS de Persoonsgegevens met Derden deelt en wanneer YOHS Verwerkers inschakelt bij het verwerken van de Persoonsgegevens en welke rechten u heeft ten aanzien van deze Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op:

 1. bezoekers van de Website;
 2. potentiële Cliënten en andere personen met wie YOHS contact heeft, of probeert te hebben, via e-mail, een contactformulier of per telefoon;
 3. cliënten van YOHS;
 4. alle andere personen die met YOHS contact opnemen en van wie YOHS Persoonsgegevens verwerkt.

In dit Privacy Statement wordt met ‘u’ en/of ‘Cliënt’ de natuurlijk persoon aangeduid van wie Persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Wanneer ontvangt YOHS van u Persoonsgegevens?

YOHS ontvangt in de volgende situaties Persoonsgegevens van u:

 1. wanneer u de Website bezoekt;
 2. wanneer u contact opneemt met YOHS, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of telefonisch;
 3. wanneer u uit hoofde van een Cliëntrelatie met YOHS gegevens aan YOHS verstrekt, of andere gegevens die YOHS uit hoofde van deze Cliëntrelatie uit andere bronnen verneemt;
 • Welke Persoonsgegevens verwerkt YOHS?

Bezoek Website

Bij een bezoek aan de Website slaan de servers van YOHS automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek. Ook registreert de Website van YOHS uw surf- en klikgedrag gedurende uw bezoek aan de Website en koppelt uw surf- en klikgedrag aan uw eerdere en toekomstige bezoeken.

Contact met YOHS

Wanneer u met YOHS contact opneemt, bijvoorbeeld met een verzoek om informatie of advies, dan verwerkt YOHS de Persoonsgegevens die u daarbij aan YOHS doorgeeft, zoals de contactgegevens verstrekt via e-mail, telefoon of het contactformulier op de Website, maar ook de informatie verstrekt tijdens een intakegesprek.

Gegevens verstrekt en verzameld uit hoofde van de Cliëntrelatie met YOHS

Wanneer u als Cliënt met YOHS een Behandelovereenkomst aangaat met betrekking tot het verlenen van complementaire zorg, dan verwerkt YOHS de Persoonsgegevens die u daarbij aan YOHS verstrekt via e-mail, het contactformulier op de Website en/of tijdens behandelingen of op andere wijze. Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst wordt u door YOHS verzocht om bijzondere Persoonsgegevens zoals informatie ten aanzien uw medische gegevens en de anamneseformulieren toe te sturen dan wel te overhandigen voorafgaand aan het eerste consult. 

 • Doeleinden van Verwerking van Persoonsgegevens en grondslagen

Het onderhouden van contact met u als Cliënt

Als u YOHS om informatie verzoekt, verwerkt YOHS de daarvoor verstrekte Persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Het uitvoeren van de Behandelovereenkomst tussen u als Cliënt en YOHS

Voor het uitvoeren van de Behandelovereenkomst tussen u als Cliënt en YOHS worden uw contactgegevens verzameld. Daarnaast is het in veel gevallen noodzakelijk voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst om ook bijzondere Persoonsgegevens te verwerken, zoals medische gegevens.

Grondslagen

De Persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 1. u heeft daarvoor Toestemming gegeven;
 2. het noodzakelijk is voor de uitvoering van een (Behandel)overeenkomst waar u partij bij bent;
 3. het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op YOHS rust;
 4. het noodzakelijk is om de vitale belangen van u als (potentiële) Cliënt of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van YOHS of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u zwaarder wegen dan de belangen van YOHS en/of de derde.
 • Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

YOHS maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken.

YOHS zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’.

YOHS maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Analytische cookies worden door YOHS gebruikt om te kunnen analyseren op welke wijze u gebruikmaakt van (onderdelen) van de Website. De analytische cookies maken het mogelijk om het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. YOHS maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten en genereert met de Google Analytics diensten actueel inzicht in het gebruik van de Website en ook stelt Google Inc. (anonieme) rapportages van het Website gebruik op. U kunt hier (https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/) meer lezen over de cookies die door Google Inc. worden gebruikt.

YOHS heeft de Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, zoals voorgeschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat de volgende stappen zijn ondernomen:

 1. met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten;
 2. de IP-adressen worden geanonimiseerd;
 3. er worden geen gegevens verzameld voor advertentiedoeleinden binnen Google;
 4. het delen van gegevens met Google voor eigen doeleinden is uitgeschakeld; en
 5. het is Google niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere Google diensten.

U kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van de opt-out van Google Inc. Uw gegevens worden dan niet meer verwerkt door Google Analytics. Wenst u van de opt-out regeling van Google Inc. gebruik te maken, klik dan hier: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)

Weigeren cookies

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft van het plaatsen van een cookie. U zult daarvoor de instellingen van uw browser moeten aanpassen. Iedere browser is anders. U kunt het beste de handleiding van uw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in uw browser werkt. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone.

 • Beveiliging

YOHS hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de Persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw Persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw Persoonsgegevens worden zowel digitaal als in “hard copy” bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen YOHS. Digitale dossiers zijn alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens en een beveiligde verbinding.

 • Rechten van de Cliënt/ persoon van wie gegevens worden verwerkt

De Cliënt/persoon van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt heeft het recht om zijn of haar Persoonsgegevens bij YOHS op te vragen of YOHS te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige Persoonsgegevens kan het zo zijn dat YOHS wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze Persoonsgegevens geldt dat YOHS deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

In sommige gevallen heeft u ook het recht uw Persoonsgegevens, die u aan YOHS heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en u heeft het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door YOHS geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Voor het gebruik maken van uw bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail zenden naar het e-mailadres zoals aangegeven op de Wesbite. Houd er wel rekening mee dat, nadat YOHS uw gegevens op uw verzoek heeft gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in de back-ups van YOHS aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

 • Derden

YOHS zal Persoonsgegevens van zijn Cliënten niet zonder Toestemming aan Derden doorgeven, tenzij:

 1. de Verstrekking van Persoonsgegevens aan Derden (waaronder laboratoria) noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Behandelovereenkomst tussen u als Cliënt en YOHS; en/of
 2. YOHS op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is Persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties, zoals wanneer een rechterlijke uitspraak de verplichting oplegt tot het verstrekken van Persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend de gegevens die YOHS verplicht is te verstrekken zullen worden verstrekt; en/of
 3. er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij YOHS met als gevolg dat YOHS Persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.
 • Privacy policy Derden

Het privacy statement van YOHS is niet van toepassing op websites van Derde partijen, ook niet als YOHS een hyperlink of koppeling op zijn Website heeft geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). YOHS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met Persoonsgegevens en cookies. YOHS adviseert u om kennis te nemen van de privacy en cookie policies van die websites, voordat u deze bezoekt.

 • Verwerkers

YOHS schakelt mogelijk Derden in om uw Persoonsgegevens te verwerken. Deze derden (Verwerkers) verwerken in voorkomend geval uw Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van YOHS en YOHS sluit in dat geval met deze Derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gaat onder andere om de SAAS dienstverleners (“software as a service”) of dienstverleners die hostingsdiensten leveren.

 • Bewaartermijnen

Uw Persoonsgegevens worden bewaard door YOHS zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 4 van dit Privacy Statement en/of voor zover op YOHS een wettelijke bewaarplicht (onder meer op grond van de WGBO) rust. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw Persoonsgegevens vernietigd.

 • Contact YOHS

Als u vragen heeft over dit privacy statement, neem dan contact op met YOHS:

Your Online Health Solution
Telefoonnummer: +31 6 481 93 373
E-mailadres: info@yohs.nl 

 • Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. Het meest actuele privacy statement kunt u altijd vinden op de Website. Wanneer het privacy statement grondig wordt herzien, maakt YOHS hiervan melding op de Website.

Versie: januari 2020