Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

YOHS – Your Online Health Solution

Dit zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van YOHS. Dit document is opgebouwd uit een deel I (Algemene Voorwaarden) en een deel II (Privacy Statement).

ALGEMEEN

Definities:

 1. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van
 2. Behandelovereenkomst: de individuele overeenkomst tussen YOHS en de Cliënt met betrekking tot de door YOHS te leveren complementaire gezondheidszorg.
 3. YOHS: Your Online Health Solution, gevestigd aan de Riouwstraat 31 te (2585 GR) ‘s-Gravenhage en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer .
 4. Cliënt: degene aan wie YOHS op grond van een Behandelovereenkomst complementaire zorg verleent en van wie in dat verband tevens Persoonsgegevens door YOHS worden verwerkt.
 5. Derde: ieder ander dan de Cliënt, YOHS, een Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken.
 6. Partijen: YOHS en Cliënt gezamenlijk.
 7. Persoonsgegeven: elk gegeven dat op u betrekking heeft en ook naar u te herleiden is, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van u.
 8. Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee een persoon door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling verwerking van uw Persoonsgegevens aanvaardt.
 9. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van YOHS Persoonsgegevens verwerkt.
 10. Verwerking/Verwerken van Persoonsgegevens: een verwerking of een geheel van verwerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 11. Website: de website(s) van YOHS, te weten: yohs.nl, www.yohs.eu, www.yohs.online, www.youronlinehealthsolution.nl, www.youronlinehealthsolution.com, www.youronlinehealthsolution.eu, www.youronlinehealthsolution.online

 

DEEL I ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Behandelovereenkomst gesloten tussen YOHS en de Cliënt, alsmede op iedere aanbieding van YOHS en alle (overige) rechtsverhoudingen tussen YOHS en de Cliënt en alle overige werkzaamheden die door YOHS ten behoeve van de Cliënt worden verricht, ook als hiervoor geen loon of vergoeding wordt betaald door YOHS.
 2. YOHS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door YOHS zijn bekendgemaak
 3. Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van het nietige over vernietigde beding.
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de Behandelovereenkomsten met YOHS, voor de uitvoering waarvan door YOHS derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 • Behandeling
 1. De Behandelovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Cliënt een ondertekend intakeformulier aan YOHS heeft geretourneerd.
 2. De Behandelovereenkomst tussen YOHS en de Cliënt wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de behandeling.
 3. YOHS zal de Behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op YOHS rust slechts een inspanningsverbintenis, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap binnen de orthomoleculaire gezondheidszorg.
 4. De Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan YOHS worden medegedeeld.
 5. YOHS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door YOHS of door YOHS ingeschakelde derden in het kader van de Behandelovereenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Cliënt of een door de Cliënt aangewezen locatie, draagt de Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door YOHS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. YOHS is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door YOHS is gewezen op de te late betaling en YOHS de Cliënt een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is YOHS gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot
  € 2.500,=; 10% over de volgende € 2.500,= en 5% over de daaropvolgende
  € 5.000,= met een minimum van € 40,=. YOHS kan ten voordele van de Cliënt afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 3. YOHS is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Behandelovereenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Voornoemd recht tot opzegging heeft de Cliënt niet indien de prijsverhoging minder of gelijk is aan de jaarlijkse Consumenten Prijs Index van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) of indien de prijzen zijn verhoogd in verband met onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden die zich voordoen na het sluiten van de Behandelovereenkomst.
 • Aansprakelijkheid
 1. YOHS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YOHS is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. YOHS is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien YOHS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van YOHS beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. YOHS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. YOHS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen en/of medicijnen is hiervoor verantwoordelijk. YOHS zal zover het in zijn vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen en/of medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van YOHS.
 • Beëindiging Behandelovereenkomst
 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de Behandelovereenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der Partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de Behandelovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief op te zeggen indien;

–  de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan zijn verplichtingen te voldoen binnen een aan hem bij aangetekende brief of per e-mail voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen;

–  voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

 1. Indien de Behandelovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door YOHS, zal YOHS in overleg met de Cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor YOHS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Cliënt in rekening gebracht. De Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij YOHS anders aangeeft.
 2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen door de Cliënt uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Afzegging van een afspraak dient plaats te vinden door middel van e-mail via het
  e-mailadres zoals vermeld op de Website. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt YOHS zich het recht voor de gereserveerde tijd conform het overeengekomen c.q. gebruikelijke tarief bij de Cliënt in rekening te brengen.
 • Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen (waaronder in ieder geval begrepen de Behandelovereenkomst) waarbij YOHS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Klachten

YOHS is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Indien de Cliënt klachten over de behandeling heeft, dan dient de Cliënt dit in eerste instantie bij YOHS kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kan de Cliënt gebruik maken van de klachtprocedure bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (www.kab-klachten.nl).

De contactgegevens van de klachtencommissie zijn:

Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Complementaire Behandelwijzen (KAB)

Postbus 2122

6020 AC Budel

E-mail: kab@kab-klachten.nl.